Документот кој недостасува: Сложената смисла на вистината во устните истории

Презентација |  Христина Иваноска: Документот кој недостасува: Сложената смисла на вистината во устните историиЛетна школа како школа организирана од Стацион Центар за современи уметности | Боксинг клуб, Приштина, Косово |  12 август, 2019

Раскажувањето приказни и поимот на орален трансфер на податоци е традиција врз која ние ги базираме повеќето официјални историски наративи во однос на историјата на жените. Устниот/ нематеријален трансфер носи тежина на документ кој е ненаучен и склон кон манипулација. Политичката актуелност на одредени документи лежи во потенцијалот да се отклучи промена или парадигматската промена во начинот на кој се перцепира. Во процесот на критичко испитување на изборот на деталите од автентичните материјали, откриваме дека синтезата на деталите што водат кон наратив и, како резултат, историјата станува оспорувано поле каде е оспорена линеарноста на приказните.

Во рамки на „Документ што недостасува“, Иваноска ќе претстави серија на дела базирани врз истражување, изработени во различни медиуми во период од скоро две децении (вклучувајќи го и 3-каналното видео „Именување на мостот: Роза Плавева и Накие Бајрам“) и серија перформанси насловени „Документот кој недостасува“) кои се фокусирани на прашањата за потиснување, контрола и градење на колективна меморија во однос на стратегиите и политиката на отпорност на жените.

http://www.stacion.org/en/Summer-School-as-School-2019?fbclid=IwAR1QDh6u3yuy_FBirqn5zcBntDPUa4urwsTJn3GKPhbHctl0_Ak6vv62bL4