On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity

Надворешни активности | презентација на Јованка Попова на конференцијата conference “On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity” | CEU University, Будимпешта | 3-4 јуни, 2016 

Појавата на "прекаријатот" како "глобален симптом на неолиберализмот" алудира истовремено и на социо-економска состојба и онтолошко искуство под глобален режим на доцниот капитализам. Во актуелниот политички момент, прекаријатната состојба означува промена на безбедноста на работната позиција, ерозија на социјална припадност и губење на благосостојба за неолибералното граѓанство, чие секојдневие се повеќе е во знакот на економската нестабилност, неизвесна иднина, ризична егзистенција, и зависност од политичката волја на елитата. Таквите несигурни промени, истовремено, често укажуваат на интерсекционалната хиерархизација, што укажува на тоа дека одредени тела, се повеќе несигурни и помалку сожалувачки, поврзани со разликите во општествени позиции на несигурноста.