Херои за еден ден - Навраќање кон три урбани артефакти на словенечките архитекти во Скопје

Надворешни активности | Јане Чаловски | учество во проектот „Херои за еден ден - Навраќање кон три урбани артефакти на словенечките архитекти во Скопје“ | куратори: Нада Прља и Даниел Серафимовски | МОБ – Македонска опера и балет | 27.06 – 14.07.2016

SIA Gallery“ ве поканува на отворањето на изложбата и промоција на книгата „Херои за еден ден - Навраќање кон три урбани артефакти на словенечките архитекти во Скопје“

Изложбата одново ги согледува делата на трите словенечки автори/бироа, чии градби во Скопје станаа клучни обележја дефинирајќи „градови во градот“: МОБ - Македонската опера и балет како дел на Културниот Центар на Биро 71 (изградена 1972-'81), УКИМ - Универзитетскиот центар „Свети Кирил и Методиј“ на Марко Мушич (изграден 1970-'74) ПМФ - Природно-математичкиот факултет на Едвард Равникар (изграден 1949-'51).

Изложба / Наопаку

Надворешни активности | Јане Чаловски и Христина Иваноска | групна изложба Upside Down: Hosting the Critique”  | концепт: Аленка Грегориќ и Сузана Милевска | куратосрко-истражувачки тим: Зоран Ериќ ,  Аленка Грегориќ, Вит Хавранек, Сузана Милевска, Владимир Видмар и Ралуца Воинеа | Музеј на град Белград  | 24.06 – 24.07. 2016

Upside Down: Hosting the Critiqueе ко-кураторска интер-дисциплинарна изложба чија главна тема е трансформирање на улогата на музеите, галериите и другите јавни институции за производство, презентација и колекција на современа уметност во периодот на транзиција, како и трансформацијата на улогата на уметникот и улогата на независните простори во овие процеси.

Изложбата е обид да се анализираат уметнички практики со цел да се критикуват постоечките модели на институции, нивните програми и условите во кои тие се грижат за уметничката продукција; Покрај тоа, целта е да се посочи кон итноста на пронаоѓање и примена на нови алтернативни меѓународни и транс-институционален модели, стратегии и улогата на уметнилките институција. Главните прашања кои ги поставува проектот се: како институции влијаат едни на други и како тие се менуваат за време на заедничкото работење и соработка за време на транзицијата од централизирана економија кон пазарна економија, и кој е ефектот кој уметниците и уметничките проекти го имаат врз  таквата трансформација. Проектот, всушност, ги испитува резултатите и границите на институционалната критика и нео-институционализмот (како што биле првично се дефинира во контекст на западната уметност) како и различни методи со кои уметниците се користат како критика на институциите во различни историски, општествено-политички, економски и културни контексти.

http://msub.org.rs/naopacke-udomiti-kritiku

 

Hauntopia/What if

Надворешни активности | Христина Иваноска  | перформанс “Hauntopia/What if” | Академијата за ликовни уметности во Виена |  MIMOK Cinema | 8 јуни, 2016

Traveling through gaps of imagination, summoning ghosts of the colonial presence, following traces of unfinished revolutionary moments. Momentary openings of I-think-I-know, animated suspension, presence of absence. Do not be afraid.

Во рамките на Hauntopia / What if, концептуално осмислена и организирана од страна на докторската програма PhD in Practice на Академијата за ликовни уметности во Виена, Христина Иваноска (кандидат на истата програма) презентира дел од своето истражување за проектот "Документ кој недостасува: деликатното разбирање на вистината во усната историја " во форма на перформанс насловен "Документ кој недостасува: перформанс бр.3".  Во ова дело Иваноска се враќа на промислување на животот и делото на Роза Плавева (1873-1970) социјал-демократка, борец за женски права и активистка, со намера да ги детектира и да разбере конфликтните еманципациски процеси во Македонија во првата половина на 20 век. Изворите на информации се базираат врз усна интерпретација на историските настани, кои се неконзистентни и склони кон манипулација, а кои уметницата  ја инспирираат да го искористи перформансот како алатка за соочување со минатото, во контекст на сегашноста. Иваноска работи дела во контекст на историјата на Роза Плавева од 2004 година.

On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity

Надворешни активности | презентација на Јованка Попова на конференцијата conference “On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity” | CEU University, Будимпешта | 3-4 јуни, 2016 

Појавата на "прекаријатот" како "глобален симптом на неолиберализмот" алудира истовремено и на социо-економска состојба и онтолошко искуство под глобален режим на доцниот капитализам. Во актуелниот политички момент, прекаријатната состојба означува промена на безбедноста на работната позиција, ерозија на социјална припадност и губење на благосостојба за неолибералното граѓанство, чие секојдневие се повеќе е во знакот на економската нестабилност, неизвесна иднина, ризична егзистенција, и зависност од политичката волја на елитата. Таквите несигурни промени, истовремено, често укажуваат на интерсекционалната хиерархизација, што укажува на тоа дека одредени тела, се повеќе несигурни и помалку сожалувачки, поврзани со разликите во општествени позиции на несигурноста.